... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: animals

 • a- (1)
 • a- (2)
 • AA
 • ab-
 • abaxial
 • abella de la mel
 • abella europea
 • abella occidental
 • abellerol maragda
 • abellerol verd
 • abellot
 • aberració
 • aberrant
 • abhimènic -a
 • abiòtic
 • abiòtic / abiòtica
 • abjecció
 • abjuncció
 • aboral
 • aborigen
 • abortiu -iva
 • abospora
 • abreujat -ada
 • abruptament pinnat -da
 • abrupte -a
 • abscés
 • abscisi
 • abscisió
 • absent
 • absisina
 • absorbir
 • absorció
 • abstricte -a
 • acàndric -a
 • acanta
 • acanto-
 • acantocarp -a
 • acantoclade
 • acantodians
 • acantofisi
 • acantoide
 • acàntor
 • acarodomaci
 • acarofília
 • acarp -a
 • acarpel·lat -da
 • acaudat -ada
 • acaule
 • acaulescència
 • acaulescent
 • accelerador
 • acceptador d'electrons
 • accessori
 • accident vascular cerebral
 • acèfal -a
 • acelomat
 • acel·lular
 • acèntric -a
 • acerat -ada
 • acerós -a
 • acervat
 • acèrvul
 • acetàbul
 • acetabuliforme
 • acetaldehid
 • acetil
 • acetil CoA
 • acetilació
 • acetilcolina
 • acetiltransfera beta-galactosidasa
 • acíclic -a
 • acícula
 • acicular
 • aciculat -ada
 • aciculiforme
 • àcid
 • àcid abscísic
 • àcid adenílic (AMP)
 • àcid algínic
 • àcid desoxiribonucleic
 • àcid gras
 • àcid húmic
 • àcid nucleic
 • àcid ribonucleic
 • acidesa
 • acidòfil -a
 • acidofília
 • aciforme
 • acin
 • acinaci -àcia
 • acinaciforme
 • acinet
 • aciniforme
 • acinós -osa
 • aclamidi
 • aclaridor
 • aclimatació
 • aclimatar
 • aclimatar-se
 • aclorofílic -a
 • acme
 • acoblament
 • acoblament quimiosmòtic
 • acomodació
 • acondrom -a
 • aconitasa
 • acontium
 • acotiledoni -ònia
 • acramfíbrica
 • acrescent
 • acret -a
 • àcric -a
 • acro-
 • acroblast
 • acrocàrpic -a
 • acrocèntric
 • acrocèntric -a
 • acrodròmic -a
 • acròfit -a
 • acrogen -ògena
 • acrogin -ògina
 • acromàtic
 • àcron
 • acrònic -a
 • acròpet -a
 • acropleurògen -a
 • acrosarc
 • acroscòpic -a
 • acrosoma
 • acrospira
 • acròspora
 • acrospòric -a
 • acrosticoïde
 • acrotònic -a
 • actina
 • actino-
 • actinocític -a
 • actinodròmic -a
 • actinomicet
 • actinomorf
 • actinomorf -a
 • actinorhiza
 • actinostela
 • actinotroca
 • activador
 • activador -a
 • actòfil -a
 • acuat -ada
 • aculat -ada
 • aculeat  -ada
 • aculeolat -ada
 • aculi
 • acumbent
 • acumen
 • acuminat -ada
 • acumulador
 • acutangular
 • acutifoli -òlia
 • ad-
 • adaptable
 • adaptació
 • adaptar
 • adaptatiu -iva
 • adaptina
 • adaxial
 • adcrustació
 • adductor
 • adèlfia
 • adèlfic -a
 • adelfogàmia
 • adenilat ciclasa
 • adenina
 • adeno-
 • adenòfil -a
 • adenòfor
 • adenoide
 • adenós -osa
 • adenosina
 • adenosina (di-,tri-) fosfat (ADP i ATP)
 • adermina
 • adèsmia
 • adherent
 • adhesió
 • adiabàtic -a
 • adipòcit
 • adipós
 • ADN (àcid desoxiribonucleic)
 • ADN A
 • ADN B
 • ADN complementari
 • ADN egoista
 • ADN genòmic
 • ADN helicasa
 • ADN heterodúplex
 • ADN heterozigòtic
 • ADN híbrid
 • ADN ligasa
 • ADN microsatèl·lit
 • ADN polimerasa
 • ADN primasa
 • ADN recombinant
 • ADN repetitiu
 • ADN satèl·lit
 • ADN superenrotllat
 • ADN topoisomerasa
 • ADN únic
 • ADN z
 • ADN-Girasa
 • ADN-Glicosilases
 • adnació
 • adnascens
 • adnat -a
 • ADNc
 • adnex
 • ADP
 • adprès -esa
 • adrenalina
 • adsorció
 • adspers -a
 • adult -a
 • adventici -ícia
 • adventícia
 • advers -a
 • aeni -ènia
 • aeració
 • aerènquima
 • aereola
 • aeri -èria
 • aerobi -òbia
 • aeròbic
 • aeròbic -òbica
 • aerobiologia
 • aerobiosi
 • aeròfit -a
 • aerogen -ògena
 • aeropalinologia
 • aerotaxi
 • aerotolerant
 • aerotropisme
 • aeruginós -osa
 • afectat
 • aferent
 • Affenpinscher
 • afinitat
 • afix -a
 • aflatoxina
 • aforestació
 • agamandroeci -ècia
 • agàmeta
 • agàmic -a .1
 • agàmic -a .2
 • agamoespècie
 • agamogènesi
 • agamogenètic -a
 • agamoginoeci -a
 • agamohemafrodita
 • agamospèrmia
 • agamospora
 • agamotròpic -a
 • agar-agar
 • agaricaci -àcia
 • agarícola
 • agenèsia
 • agent
 • aglomerat -ada
 • aglutinant
 • agregació
 • agregat -ada
 • agressió
 • agrest -a
 • agrestis
 • agrobiologia
 • agroclimatologia
 • agronomia
 • agrostologia
 • àguila daurada
 • àguila reial
 • agulla
 • agullat
 • agullat gros
 • agut -da
 • ai-ai
 • aire
 • airejar
 • aitiogènic -a
 • aitionàstic
 • Akbash
 • Akita inu
 • ala
 • alacrà
 • alagostemònic -a
 • alanina
 • alantoides
 • alar
 • alat
 • alat -ada
 • albatros
 • albeca
 • albí -ina
 • albidus
 • albinisme
 • albumen
 • albúmina
 • albuminoides
 • albuminós -osa
 • albuminosa cel·lular
 • alcà
 • alcaloide
 • alcohol
 • aldehid
 • aldohexosa
 • aldol
 • aldopentosa
 • aldosa
 • aldotetrosa
 • aldotriosa
 • alepídot -a
 • aleriòspora
 • aleurona
 • alfa-cetoglutarat oxidasa
 • alga
 • alganina
 • algina
 • algues coralines
 • alguícola
 • aliança
 • àlic
 • alifàtic
 • aliforme
 • àliga daurada
 • aligot comú
 • aligot tricolor
 • alimentació per filtració
 • alimentari
 • alliberador
 • alpestre
 • alpestrí -ina
 • alpí -ina
 • alqué
 • alta freqüència de recombinació (Hfr)
 • altern -a
 • alternança de generacions
 • altitud
 • altricial
 • altruïsme
 • aluata negre
 • àlula
 • alvèol
 • alveolat -ada
 • al·lantoide
 • al·lel
 • al·lel equivalents a letal
 • al·lelomorf -a
 • al·lelomorfisme
 • al·lelopatia
 • al·lels estructurals
 • al·lels funcionals
 • al·lergen
 • al·lèrgia
 • al·liaci -àcia
 • al·ligàtor
 • al·locarpi
 • al·locròmic -a
 • al·lòcton -a
 • al·loempelt
 • al·lofanoide
 • al·logàmia
 • al·lògam -a
 • al·logen
 • al·lometria
 • al·lopatia
 • al·lopàtric
 • al·lopàtric -a
 • al·lopoliploide
 • al·lopoliploïdia
 • al·losíndesi
 • al·losoma
 • al·lotetraploide
 • al·lotip
 • al·lotípic -a
 • al·lozigositat
 • al·lozim
 • ambi-
 • ambient
 • ambigu
 • ambiliniaritat
 • ambre
 • ambulacre
 • amebòcit
 • ameboide
 • ameiosi
 • amensalisme
 • ament
 • amentaci -àcia
 • amentífer -a
 • amentiforme
 • American Staffordshire Terrier
 • amerístic -a
 • amerospora
 • amfi-
 • amfiàster
 • amfibi -íbia
 • amfibiòtic -a
 • amfiblàstula
 • amficàrion
 • amficàrpia
 • amficàrpic -a
 • amfidi
 • amfidiploide
 • amfifloic -a
 • amfigàstria
 • amfigen -ígena
 • amfigènic -a
 • amfigínic
 • amfilepsi
 • amfimixi
 • amfipàtic
 • amfipàtica
 • amfiploide
 • amfispora
 • amfitè
 • amfiteci
 • amfitricós -a
 • amfitrió
 • amfitròpic -a
 • amíctic
 • amida
 • amilasa
 • amiloide
 • amina
 • amino terminal
 • aminoàcid
 • aminoacil ARNt sintetasa
 • aminoacil-ARNt
 • aminosucre
 • amitosi
 • amitòtic
 • amni
 • amniocentesi
 • amniota
 • amofílic -a
 • amoni
 • amonificació
 • amorf -a
 • AMP
 • AMP cíclic
 • AMP cíclic (AMPc)
 • AMPc
 • amplexicaule
 • amplexus
 • amplificació genètica
 • amplificador genètic
 • ampul·la
 • anabolisme
 • anàdrom
 • anaeròbic
 • anafase
 • anafase A
 • anafase B
 • anafilaxi
 • anagènesi
 • anàlisi de cadena aleatori
 • anàlisi de llinatge
 • analogia
 • anàpsid
 • anastomosi
 • anàtrop -a
 • ancestre planuloide
 • androceu
 • androdioic -a
 • andròfor
 • androgen
 • androgin -ògina
 • androginòfor -a
 • andromonoic -a
 • ànec
 • anell contràctil
 • anell de dehiscència
 • anellat -da
 • anells de Balbiani
 • anèmia aplàstica infantil
 • anèmia de cèl·lules falciformes
 • anèmia de Fanconi
 • anemòfil -a
 • ànet
 • aneuploide
 • aneuploïdia
 • angiogènesi
 • angiosperma
 • angiotensina
 • àngstrom
 • anguila elèctrica
 • angustisepte -a
 • anhidrasa
 • anisogàmeta
 • anormal
 • anquirina
 • ant
 • antena
 • antera
 • anteridi
 • anterior
 • anteroposterior
 • antesi
 • antibiòtic
 • antic gos pastor anglés
 • anticodó
 • anticòs
 • anticòs monoclonal
 • anticossos
 • antigen
 • antigen H-Y
 • antílop
 • antioncogèn
 • antiparal·lel
 • antipètal -a
 • antiportador
 • antisèpal -a
 • antocarpi
 • antracosaure
 • antrors -a
 • anual
 • anular
 • aparell juxtaglomerular
 • aparellament a l'atzar
 • aparellament aleatori
 • aparellament interromput
 • aparellament selectiu
 • apendicular
 • apèndix
 • apètal -a
 • àpex
 • apical
 • apicle
 • apiculat -ada
 • apocàrpic -a
 • apolar
 • apomixi
 • apopil
 • apoptosi
 • Appenzeller
 • apressat -ada
 • aproximat -ada
 • aptitud
 • aptitud biològica inclusiva
 • aptitud darwiniana relativa
 • aquàtic -a
 • aqueni
 • aquènic -a
 • aquílic -a
 • aquós
 • arborescent
 • arbori
 • arbre
 • arbre filogenètic
 • arbust
 • archaea
 • archinephros
 • arcosaure
 • ardèid
 • arena
 • arèola
 • aresta
 • aril
 • aristat
 • aristulat -ada
 • armadillo
 • armadillo truncat
 • ARN (àcid ribonucleic)
 • ARN antisentit
 • ARN d'interferència (ARNi)
 • ARN de transferència (ARNt)
 • ARN encebador
 • ARN guia (ARNg)
 • ARN heterogeni nuclear (ARNhn)
 • ARN missatger (ARNm)
 • ARN nuclear petit (ARNsn)
 • ARN nucleolar petit (snoRNA)
 • ARN polimerasa
 • ARN ribosòmic (ARNr)
 • arna
 • ARNhn
 • ARNi
 • ARNm
 • ARNr
 • ARNsn
 • ARNt
 • ARNt iniciador
 • aromàtic
 • aromàtic -a
 • arquejat -ada
 • arquènter
 • arqueobacteri
 • arqueòcits
 • arrel
 • arrel adventícia
 • arrel aèria
 • artèria
 • arteriola
 • arteriosclerosi
 • article
 • articulat
 • artiodàctil
 • asc
 • ascendent
 • asconoide
 • ascòspora
 • ase
 • asexual
 • asma
 • asperulat -ada
 • assimilació
 • àster
 • astricció
 • astròcit
 • ataxiatelangièctasi
 • atenuació de la transcripció
 • atenuat
 • ateroesclerosi
 • atoke
 • atol
 • àtom
 • ATP
 • ATP sintetasa
 • ATPasa
 • au
 • au paraigua
 • aurícula
 • auriculària
 • auriculat -ada
 • autisme
 • autoanticòs
 • autocatàlisi
 • autòcton
 • autofàgia
 • autofecundació
 • autogàmia
 • autopoliploïdia
 • autoradiografia
 • autosoma
 • autotomia
 • autòtrof
 • autotròfic
 • autozigositat
 • auxòtrof
 • avanç d'adaptació
 • avantatge heterozigòtic
 • avantpassat comú
 • aviculari
 • avortament
 • avortar
 • axial
 • axil·la
 • axil·lar
 • axó
 • axocel
 • axolot
 • axonema
 • axonomorf -a
 • axopodi
 • caudats
 • gat snowshoe
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.