... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: e

 • eccrina
 • ècdisi
 • ecdisona
 • ecdisotropina
 • eci
 • ecidi
 • ecidiòspora
 • eciòspora
 • ecoclina
 • ecologia
 • ecosistema
 • ecotò
 • ectoderma
 • ectognat
 • ectolecital
 • ectoneural
 • ectoplasma
 • ectotèrmic
 • edàfic
 • edema
 • edició d'ARN
 • efecte al·lostèric
 • efecte Bohr
 • efecte de posició
 • efecte epigenètic
 • efecte fundador
 • efecte matern
 • efecte posició
 • efecte Wahlund
 • efector
 • eferent
 • efímer -a
 • efímera
 • èfira
 • egestió
 • eglandulós -osa
 • egua
 • eix
 • ELA
 • elastina
 • elàter
 • electró
 • electroforesi en gel de poliacrilamida amb SDS
 • electroporació
 • elefant
 • elefant africà de sabana
 • elefant asiàtic
 • elefant de bosc africà
 • elefant de l'Índia
 • elefant de Sri Lanka
 • elefant de Sumatra
 • elefant marí
 • elefant pigmeu
 • elefantiasi
 • element aïllant
 • element cap amunt
 • element iniciador
 • element intercalat curt
 • element intercalat llarg
 • element promotor cap avall
 • element transposable
 • element UP
 • elements denominadors
 • eleòcit
 • eleosoma
 • elíptic -a
 • emarginat -ada
 • embrió
 • embriogènesi
 • emergència
 • emídid
 • emigrar
 • emprempta
 • emprempta d'ADN
 • empremta d'ADN
 • empremta genòmica
 • emú
 • emulsió
 • enació
 • encebador
 • encefalina
 • enclusa
 • encreuament consanguini
 • encreuament de prova
 • encreuament de tres punts
 • encreuament recíproc
 • endèmic -a
 • endèmica
 • endergònica
 • endit
 • endocarpi
 • endocitosi
 • endocitosi en fase líquida
 • endocitosi mediada per receptor
 • endocitosi mitjançada per receptors
 • endocondral
 • endocrina
 • endoderma
 • endogàmia
 • endogenot
 • endognat
 • endolecític
 • endolimfa
 • endolucleasa de restricció
 • endometri
 • endomitosi
 • endonucleasa AP
 • endonucleases
 • endoplasma
 • endopodi
 • endopterigot
 • endorfina
 • endosoma
 • endosoma de reciclatge
 • endosperma
 • endosquelet
 • endostil
 • endoteli
 • endotèrmic
 • energia d'activació
 • energia d'enllaç
 • energia lliure
 • energia lliure (G)
 • energia lliure d'activació
 • enginyeria genètica
 • enllaç covalent
 • enllaç d'alta energia
 • enllaç d'hidrogen
 • enllaç disulfur (SS)
 • enllaç fosfodièster
 • enllaç iònic
 • enllaç peptídic
 • enllaç tioèster
 • ensiforme
 • enteró
 • enterocel
 • enterocelomat
 • entomòfil -a
 • entomologia
 • entozoic
 • entrecreuament
 • entrecreuament cromosòmic
 • entrenús
 • entropia
 • enzim
 • enzim d'adaptació
 • enzim proteolític
 • eòcit
 • epicarpi
 • epicòrmic
 • epicortical
 • epicòtil
 • epidermis
 • epidídim
 • epifil·le -a
 • epífit -a
 • epigènesi
 • epigenètica
 • epigeu
 • epigin -ígina
 • epilèpsia
 • epinefrina
 • epipètal -a
 • epipodi
 • epístasi
 • epistoma
 • epiteli
 • epiteli escamòs
 • epitoc
 • epítop
 • equació de Nernst
 • equació Fokker-Planck
 • equació logística
 • equi-
 • equidna
 • equihimenífer -a
 • equilàter
 • equilateral
 • equilibrador
 • equilibri
 • equilibri de Hardy-Weinberg
 • equilibri puntuat
 • equilibri selecció-mutació
 • equinat -ada
 • equitant
 • equivalència genòmica
 • eremi -èmia
 • eriçó
 • eriçó de mar
 • eritroblastosi fetal
 • eritròcit
 • eritropoetina
 • ermini
 • erós -osa
 • error estàndard de la mitja
 • error tipus I
 • error tipus II
 • eruga
 • escabre -a
 • escabridulós -a
 • escafiopòdid
 • escalariforme
 • escandent
 • escap
 • escarabat cèrvol
 • escarabat de cuina
 • escarabat hèrcules
 • escariós -osa
 • escata placoide
 • escates cicloides
 • escates ctenoides
 • escates ganoides
 • Escherichia coli
 • escifòstoma
 • esclerènquima
 • esclerita
 • escleroblast
 • escleròcit
 • escleròfil·le -a
 • escleromorf -a
 • esclerosi lateral amiotròfica
 • esclerosi múltiple
 • escleròtica
 • esclerotització
 • escòlex
 • escolopendra
 • escolopendres
 • escorpènid
 • escorpí
 • escorpioide
 • escrot
 • escull de barrera
 • escurçana clavellada
 • esfínter
 • esfírnid
 • espàdix
 • espai de la matriu
 • espai intermembrana
 • espata
 • espataci -àcia
 • espatel·la
 • espatulat -ada
 • especiació
 • especiació al·locrònica
 • especiació al·lopàtrica
 • especiació parapàtrica
 • especiació simpàtrica
 • espècie
 • espècie accidental
 • espècie amfitrópica
 • espècie clau
 • espècies agregades
 • espècies bessones
 • espècimen típic
 • espectre d'acció
 • espectrina
 • espermateca
 • espermàtida
 • espermàtides
 • espermatòcit
 • espermatòcits primaris
 • espermatòcits secundaris
 • espermatòfor
 • espermatogènesi
 • espermatogoni
 • espermatozoide
 • espermiogènesi
 • esperó
 • espícula
 • espiga
 • espina
 • espinescent
 • espinós -osa
 • espiracle
 • espiral
 • espiril
 • espongina
 • espongioblast
 • espongiòcit
 • espongiogel
 • esponja
 • esponjós
 • espora
 • espora accessòria
 • espora alfa
 • esporangi
 • esporangiòfor
 • esporocarp
 • esporocist
 • esporofil·le
 • esporòfit
 • esporogen -ògena
 • esporogoni
 • esporozoït
 • esqualè
 • esquama
 • esquelet hidrostàtic
 • esquelet polipeptídic
 • esquirol
 • esquirol de les palmeres
 • esquirol llistat de l'Est americà
 • esquirol volador
 • esquistosomosi
 • esquizocarpi
 • esquizocel
 • esquizocelomat
 • esquizofrènia
 • esquizogònia
 • estadi
 • estadística
 • estam
 • estaminodi
 • estaminòfor
 • estat de transició
 • estatge alpí
 • estatoblast
 • estatocist
 • estatòlit
 • estelat -ada
 • estendard
 • estenòfag
 • estenohalí
 • estenotòpic
 • èster
 • estereocili
 • estereogàstrula
 • estereoma
 • estern
 • esteroide
 • esterol
 • esteta
 • estigma
 • estil
 • estípit
 • estipitat -ada
 • estípula
 • estípula adnata
 • estivació
 • estival
 • estocàstic
 • estoló
 • estolonífer -a
 • estoma
 • estomi
 • estomocordi
 • estramini -ínia
 • estrat d'abscisió
 • estre
 • estrella de mar
 • estrep
 • estrès oxidatiu
 • estriat -ada
 • estrigós -a
 • estròbil
 • estrobilació
 • estrofiol
 • estroma
 • estruç
 • estructura de tija en bucle
 • estructura primària
 • estructura quaternària
 • estructura secundària de les proteïnes
 • estructura terciària
 • estructura theta
 • estruma
 • estuari
 • etali
 • etapa ram
 • eteri
 • etil (-CH2-CH3)
 • etologia
 • eucariota
 • eucromatina
 • eugenèsia
 • euploïdia
 • eurífag
 • eurihalí
 • euritòpic
 • eusporangiat -ada
 • eutèlia
 • evaginació
 • event fundador
 • evolució
 • evolució filètica
 • excèntric -a
 • exclusió al·lèlica
 • exconjugant
 • exergònic
 • exestipulat -ada
 • exina
 • èxit reproductiu
 • exita
 • exó
 • exocarpi
 • exocitosi
 • exocrí
 • exogàmia
 • exogenot
 • exonucleasa
 • exopodi
 • exopterigot
 • exosquelet
 • expansió binomial
 • experiment
 • expressió
 • expressió genètica
 • exsert -a
 • exteroceptor
 • extravaginal
 • extrem menys (-)
 • extrem més (+)
 • extrors -a
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.