... explora el bioglossari per les seues inicials


Paraules que comencen amb: h

 • hàbit
 • hàbitat
 • habituació
 • halòfit -a
 • hàmster
 • haplodiploïdia
 • haploide
 • Harrier
 • hastat
 • haustori
 • hectocòtil
 • helicasa
 • helicoide
 • hèlix alfa
 • hèlix superenrotllada
 • hèlix α
 • helòfit -a
 • hematopoesi
 • hemeritrina
 • hemidesmosoma
 • hemimetàbol
 • hemiparàsit -a
 • hemocel
 • hemoglobina
 • hemolimfa
 • hemozoïna
 • hepàtic
 • hepatòcit
 • herba
 • herbaci
 • herbívor
 • herència
 • herència alternativa
 • herència al·losòmica
 • herència citoplasmàtica
 • herència intermèdia
 • herència lligada al cromosoma Y
 • herència poligènica
 • herència quantitativa
 • heretabilitat
 • heretabilitat efectiva
 • hermafrodita
 • hermatípic
 • heteroblàstic -a
 • heterocarió
 • heterocerca
 • heterocromatina
 • heterocromatina intercalar
 • heterocromativa constitutiva
 • heterocronia
 • heterodímer
 • heterodont
 • heterogamètic
 • heterogàmic -a
 • heteromorf -a
 • heteroplàsmia
 • heterospòric -a
 • heterostilós -osa
 • heterotàl·lic
 • heteròtrof
 • heterozigot
 • hexamèric
 • Hfr
 • hialescent
 • hialí
 • hibernació
 • híbrid
 • híbrid amficlínic -a
 • hibridació
 • hibridació ADN-ADN
 • hibridació ADN-ARN
 • hibridació in situ
 • hibridació in situ fluorescent (FISH)
 • hibridoma
 • hidrant
 • hidrocarbur
 • hidrocaule
 • hidrocel
 • hidrocoral
 • hidrofílic
 • hidròfit
 • hidròfob
 • hidroide
 • hidrolasa àcida
 • hidròlisi
 • hidroriza
 • hidrosfera
 • hidroxil
 • hidroxil (-OH)
 • hiena
 • higroscòpic -a
 • hílum
 • hiomandibular
 • hipanti
 • hipermutació somàtica
 • hiperosmòtic
 • hiperparasitisme
 • hiperplàsia
 • hipersensibilitat de tipus retardat
 • hipersensibilitat inmediata
 • hipertònic
 • hipertròfia
 • hipocamp
 • hipocòtil
 • hipoderma
 • hipodermis
 • hipòfisi
 • hipògea
 • hipogin -ògina
 • hipoosmòtic
 • hipopòtam
 • hipopòtam nan
 • hipostoma
 • hipotàlem
 • hipòtesi
 • hipòtesi de Lyon
 • hipòtesi de rastreig
 • hipòtesi de senyal
 • hipòtesi de Shine-Dalgarno
 • hipòtesi del gen neutral
 • hipòtesi nul·la
 • hipòtesi PEST
 • hipòtesi tetranucleoide
 • hipòtesi un gen-un enzim
 • hipotètic-deductiu
 • hipotònic
 • hirsut -a
 • híspid -a
 • histogènesi
 • histona
 • histona acetiltransferasa (HAT)
 • Hokkaido
 • holoenzim
 • holometabòlic
 • holotip
 • home de Neardental
 • homeobox
 • homeodomini
 • homeostasi
 • homeotèrmic
 • homínid
 • hominoïdeu
 • homocerca
 • homodont
 • homoempelt
 • homògam -a
 • homogamètic
 • homòleg
 • homologia
 • homologia seriada
 • homoplàsia
 • homoplàsmia
 • homospòric -a
 • homostilós -osa
 • homotàl·lic
 • homozigot
 • horitzó A
 • hormona
 • hormona cerebral
 • hormona juvenil
 • hormona protoracicotròpica
 • hoste alternatiu
 • hoste definitiu
 • hoste intermediari
 • HPLC
 • humà
 • humoral
 • Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.