... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


ARN polimerasa

Enzim que s'encarrega de la síntesi d'ARN a partir d'una molècula d'ADN.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.