... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


anticòs monoclonal

Anticòs secretat per un clon d'hibridoma. Com que cada clon deriva d'un únic limfòcit B, totes les molècules d'anticossos són idèntiques entre si.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.