... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


gen ARNr

Gen d'un ARN ribosòmic (ARNr).

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.