... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


NAD+ (nicotinamida adenina dinucleòtid)

Coenzim que participa en una reacció d'oxidació mitjançant l'acceptació d'un ió hidroni (H-). El NADH format és un transportador d'electrons important en la fosforilació oxidativa.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.