Qüestionari sobre el vídeo: El transport transmembrana

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Els mecanismes de transport transmembrana permeten a la cèl·lula...


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quins tipus de transports de molècules petites n'hi ha?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quines d'aquestes molècules es transporten per difusió simple a través de les membranes?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quin sentit té el transport a través de membrana que no requerix despesa energètica?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quina proteïna de membrana està relacionada amb el transport actiu?


6
Qüestió 6 (2 punts)

La bomba sodi-potassi canvia la seua conformació a causa de


7
Qüestió 7 (2 punts)

La bomba sodi-potasi de la membrana plasmàtica transporta...


8
Qüestió 8 (2 punts)

La bomba sodi-potasi genera un potencial de membrana en el qual...


9
Qüestió 9 (2 punts)

El transport actiu es distingix del passiu perquè requerix de...


10
Qüestió 10 (2 punts)

L'ATP està format per...


11
Qüestió 11 (2 punts)

A què dona lloc l'ATP després de l'acció de l'ATPasa?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Mitjançant quina reacció química s'obté l'energia de l'ATP?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quines molècules es transporten per difusió facilitada?


14
Qüestió 14 (2 punts)

La conformació de la permeasa...


15
Qüestió 15 (2 punts)

Què transporten les proteïnes permeasas?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.