Qüestionari sobre el vídeo: El transport transmembrana

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Els mecanismes de transport transmembrana permeten a la cèl·lula...


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quins tipus de transports de molècules petites n'hi ha?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quina proteïna de membrana està relacionada amb el transport actiu?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quin tipus de proteïna canvia la seua conformació al passar la substància al seu través?


5
Qüestió 5 (2 punts)

En les solucions hipertòniques:


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quan una cèl·lula es troba en un medi hipotònic...


7
Qüestió 7 (2 punts)

La bomba sodi-potasi de la membrana plasmàtica transporta...


8
Qüestió 8 (2 punts)

La bomba sodi-potasi genera un potencial de membrana en el qual...


9
Qüestió 9 (2 punts)

El transport actiu es distingix del passiu perquè requerix de...


10
Qüestió 10 (2 punts)

A què dona lloc l'ATP després de l'acció de l'ATPasa?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Mitjançant quina reacció química s'obté l'energia de l'ATP?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quines molècules es transporten per difusió facilitada?


13
Qüestió 13 (2 punts)

La conformació de la permeasa...


14
Qüestió 14 (2 punts)

Què transporten les proteïnes permeasas?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quina substància es transporta per osmosi?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.