Qüestionari sobre el vídeo: L'Herència dels Grups Sanguinis

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Els antígens són substàncies que desencadenen la resposta immunitària.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quin grup sanguini no posseïx cap antigen?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quin grup sanguini posseïx antígens A i B?


4
Qüestió 4 (2 punts)

El fenomen genètic que es dóna quan es descriuen 3 al·lels o més per a un mateix gen s’anomena al·lelisme...


5
Qüestió 5 (2 punts)

El ''locus'' és la regió específica que ocupa el … en el cromosoma.


6
Qüestió 6 (2 punts)

El sistema de classificació de grups sanguinis és un sistema basat en els antígens que posseïxen els eritròcits.


7
Qüestió 7 (2 punts)

L’herència codominant és un model hereditari mendelià.


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quan ocorre l’herència codominant, ambdós gens es comporten com a dominants i es manifesten les dues característiques sense mesclar-se.


9
Qüestió 9 (2 punts)

La possibilitat de tindre descendència amb grup sanguini 0 contenint els progenitors grup sanguini A o B, s’anomena fenotip ...


10
Qüestió 10 (2 punts)

La interacció entre diferents gens, a l’hora d’expressar un determinat caràcter fenotípic, s’anomena:


11
Qüestió 11 (2 punts)

Entre els al·lels B i 0 de la sang apareix una herència...


12
Qüestió 12 (2 punts)

Un antigen A dels eritròcits es forma per l’addició de sucre N-acetilgalactosamina a la substància...


13
Qüestió 13 (2 punts)

Un antigen B dels eritròcits es forma per l’addició de… a la substància H.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Les proteïnes víriques es poden considerar anticossos.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Els antígens s'unixen als anticossos per tal de destruir-los.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.