Qüestionari sobre el vídeo: La fotosíntesi

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Indica si la següent afirmació és vertadera o falsa: La reacció global de la fotosíntesi és :6CO2 + 6H20 = C6H12O6 + 6O2


2
Qüestió 2 (2 punts)

En quantes etapes es dividix la fotosintesi?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Indica quina d'aquestes paraules no correspon al grup: tilacoides, grana, matriu, membrana interna


4
Qüestió 4 (2 punts)

Indica la part del cloroplast en què es realitza la fase lluminosa i en quina la fase fosca de la fotosíntesi.


5
Qüestió 5 (2 punts)

On es troben els fotosistemes?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Què és el P680?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Un dels productes de la fotosíntesi és l’oxigen. Quina és la reacció a la qual es produïx?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quina és la utilitat del NADP+ reductasa?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Indica si la següent afirmació és vertadera o falsa: L'ATP sintasa és un enzim que, aprofitant la difusió dels protons d'hidrogen cap a l'estroma, forma ATP a partir d'ADP i fosfat.


10
Qüestió 10 (2 punts)

Com s'anomena al procés de síntesi d'ATP a partir d'ADP + Pi ?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Per a què s’utilitza el NADPH al cicle de Calvin?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Indica l’enzim que catalitza la fixació del carboni al Cicle de Calvin.


13
Qüestió 13 (2 punts)

Indica el segon procés que es du a terme al Cicle de Calvin.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Quina d’aquestes frases resumix millor el Cicle de Calvin?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Indica si la següent afirmació és vertadera o falsa: Al final del Cicle de Calvin, es pot esgotar la ribulosa-1,5-bifosfat.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.