Qüestionari sobre el vídeo: La fotosíntesi

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Indica si la següent afirmació és vertadera o falsa: La reacció global de la fotosíntesi és :6CO2 + 6H20 = C6H12O6 + 6O2
vertader fals

2.
(2 punts)
En quantes etapes es dividix la fotosintesi?
3. Fase lluminosa, fase fosca i regeneració de la molècula de partida 2. Fase fosca i fixació del diòxid de carboni 2. Fase lluminosa i Cicle de Calvin 3. Fase lluminosa, Cicle de Calvin i regeneració de la molècula de partida

3.
(2 punts)
Indica quina d'aquestes paraules no correspon al grup: tilacoides, grana, matriu, membrana interna
tilacoides grana matriu membrana interna

4.
(2 punts)
Indica la part del cloroplast en què es realitza la fase lluminosa i en quina la fase fosca de la fotosíntesi.
La fase lluminosa es du a terme a l’interior del tilacoide i la fosca l’estroma La fase lluminosa es du a terme a la membrana tilacoidal i la fosca a l’estroma La fase lluminosa es du a terme a l’estroma i la fosca al tilacoide La fase lluminosa es du a terme a la membrana tilacoidal i la fosca als estomes

5.
(2 punts)
On es troben els fotosistemes?
A la membrana tilacoidal A l´interior dels tilacoides A l´estroma A la membrana interna del cloroplast

6.
(2 punts)
Què és el P680?
El fotosistema I El fotosistema II Un pigment fotosintètic del fotosistema I Un pigment fotosintètic del fotosistema II

7.
(2 punts)
Un dels productes de la fotosíntesi és l’oxigen. Quina és la reacció a la qual es produïx?
Hidròlisi de l´aigua Quimiosmosi Fotòlisi de l´aigua Fosforilació no cíclica

8.
(2 punts)
Quina és la utilitat del NADP+ reductasa?
Emmagatzemar els electrons excitats al fotosistema II per a reduir posteriorment el NADP+ en NADPH Emmagatzemar els electrons excitats al fotosistema I per a reduir posteriorment el NADP+ en NADPH Emmagatzemar els electrons excitats al fotosistema II per a reduir posteriorment el NADPH en NADP+ Emmagatzemar els electrons excitats al fotosistema I per a reduir posteriorment el NADPH en NADP+

9.
(2 punts)
Indica si la següent afirmació és vertadera o falsa: L'ATP sintasa és un enzim que, aprofitant la difusió dels protons d'hidrogen cap a l'estroma, forma ATP a partir d'ADP i fosfat.
vertader fals

10.
(2 punts)
Com s'anomena al procés de síntesi d'ATP a partir d'ADP + Pi ?

11.
(2 punts)
Per a què s’utilitza el NADPH al cicle de Calvin?
S´utilitza per transformar l’àcid 3-fosfogilcèric en gliceraldehíd-3-fosfat en múltiples reaccions de reducció S´utilitza per transformar el gliceraldehíd-3-fosfat en l’àcid 3-fosfogilcèric en múltiples reaccions de reducció S´utilitza per transformar l’àcid 3-fosfogilcèric en gliceraldehíd-3-fosfat en múltiples reaccions de d´oxidació S´utilitza per transformar el CO2 en àcid 3-fosfoglicèrid en múltiples reaccions de reducció

12.
(2 punts)
Indica l’enzim que catalitza la fixació del carboni al Cicle de Calvin.

13.
(2 punts)
Indica el segon procés que es du a terme al Cicle de Calvin.

14.
(2 punts)
Quina d’aquestes frases resumix millor el Cicle de Calvin?
El Cicle de Calvin aprofita l´energia de la llum per sintetitzar glucosa El Cicle de Calvin és una etapa de la fotosíntesi en la que la cèl·lula sintetitza l’energia necessària per a la seua activitat metabòlica El Cicle de Calvin és un conjunt de reaccions que pretén sintetitzar matèria orgànica a partir de diòxid de carboni El Cicle de Calvin és un conjunt de reaccions que allibera diòxid de carboni

15.
(2 punts)
Indica si la següent afirmació és vertadera o falsa: Al final del Cicle de Calvin, es pot esgotar la ribulosa-1,5-bifosfat.
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.