Qüestionari sobre el vídeo: Bacteris, de veritat els coneixes?

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Quins d’aquests organismes utilitzen energia solar per fabricar matèria orgànica?
fotoheteròtrofs quimioautòtrofs fotoautòtrofs quimioheteròtrofs

2.
(2 punts)
Què és un plàsmid?
una gran molècula d’ARN circular bacterià una petita molècula d’ADN circular bacterià una petita molècula d’ADN lineal bacterià un cromosoma bacterià

3.
(2 punts)
Com es protegixen els bacteris contra les condicions extremes del medi?
formen una exòspora formen una endòspora fan la conjugació fabriquen una coberta que els recobrix completament

4.
(2 punts)
Quin mecanisme de variabilitat requerix la participació d’un virus?
la transducció la traducció la conjugació la transmissió

5.
(2 punts)
Per què són importants els bacteris?
perquè sense ells no es podria fer la respiració cel·lular ni la fotosíntesi perquè fan la fotosíntesi perquè fan la respiració cel·lular perquè fabriquen la matèria orgànica

6.
(2 punts)
Com s’explica la gran variabilitat dels bacteris?
per l´altíssima taxa de mutacions que tenen per l’intercanvi de gens a la reproducció sexual pels mecanismes parasexuals per la seua capacitat de mobilitat

7.
(2 punts)
Quin tipus de bacteri aprofita el carboni, de la matèria inorgànica, i l’energia alliberada en reaccions químiques per crear matèria orgànica?
fotoautòtrof quimioautòtrof quimioheteròtrof fotoheteròtrof

8.
(2 punts)
Què és la càpside bacteriana?
un complex proteic que es troba a l´interior dels bacteris Una capa amb vora definida, formada per una sèrie de polímers orgànics que en els bacteris es diposita a l´exterior de la seua paret cel·lular una capa formada exclusivament per àcids nucleics que protegix els bacteris una bicapa lipídica que envolta la paret cel·lular dels bacteris

9.
(2 punts)
Quin és el component principal de la paret cel·lular dels bacteris?
fosfolípids peptidoglicans colesterol aminoàcids

10.
(2 punts)
Quin procés de reproducció parasexual utilitza un pili sexual?
conjugació transducció transformació transmissió

11.
(2 punts)
En la transformació bacteriana, ¿per quin mecanisme entra l'ADN lliure a l'interior de la cèl·lula receptora?
pinocitosi exocitosi endocitosi mitosi

12.
(2 punts)
Quins dos orgànuls tenen un origen bacterià?
mitocondris i cloroplasts mitocondris i lisosomes mitocondris i nucli cloroplasts i lisosomes

13.
(2 punts)
Els bacteris, són éssers...?
macroscòpics microscòpics mesoscòpics les tres respostes són correctes


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.