Qüestionari sobre el vídeo: Proteïnes de la Replicació

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Què vol dir que la replicació de l'ADN és semiconservativa?
La molècula filla d´ADN té una cadena de la molècula original i una altra de nova Només es repliquen la meitat de les bases nitrogenades Es transmet la meitat de la informació genètica Només es conserven la meitat dels cromosomes

2.
(2 punts)
Les bases nitrogenades de l'ADN són:
Adenina, Timosina, Guanina i Citosina Adenina, Timina, Guanosina i Uracil Adenina, Timina, Citosina i Uracil Adenina, Timina, Citosina i Guanina

3.
(2 punts)
Les ADN polimerases afigen nucleòtids a l'extrem:
Cap, aquesta és la funció de les proteïnes SSB

4.
(2 punts)
L'enzim encarregat de la síntesi de l'encebador és:
Ligasa Girasa Primasa Helicasa


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.