Qüestionari sobre el vídeo: La Glicosilació de les Proteïnes

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
La glicosilació consisteix en l'addició d'un ______

2.
(2 punts)
Les proteïnes, després de la seua síntesi, es _______ per a dur a terme la seua funció.

3.
(2 punts)
El reticle endoplasmàtic rugós sintetitza proteïnes de …
Membrana citoesquelet Cromatina Mitocondris

4.
(2 punts)
La glicosilació:
Comença al reticle endoplasmàtic rugós i continua al complex de Golgi Comença al complex de Golgi i continua al reticle endoplasmàtic rugós Comença al reticle endoplasmàtic llis i continua al complex de Golgi Comença al complex de Golgi i continua al citosol

5.
(2 punts)
Un dictiosoma:
Correspon al complex de Golgi d´una cèl·lula És una part de l’aparell de Golgi Fa referència a dos lisosomes que s’han fusionat És un conjunt de dos cloroplasts

6.
(2 punts)
Les molècules que passen per l'aparell de Golgi:
Entren i ixen per la cara cis Entren i ixen per la cara trans Entren per la cara trans i ixen per la cara cis Entren per la cara cis i ixen per la cara trans

7.
(2 punts)
Què assenyala el número 7?
Reticle endoplasmàtic llis Reticle endoplasmàtic rugós Complex de Golgi Lisosoma

8.
(2 punts)
Al complex de Golgi té lloc la finalització de la glicosilació.
vertader fals

9.
(2 punts)
El complex de Golgi s'encarrega de la síntesi de proteïnes.
vertader fals

10.
(2 punts)
Dins la cèl·lula hi ha vies de retorn i reciclatge per a les molècules que no arriben a la seua destinació.
vertader fals

11.
(2 punts)
El sistema d'endomembranes de la cèl·lula intervé en el reciclatge de components.
vertader fals

12.
(2 punts)
La destinació de les proteïnes no depèn de la seua seqüència d’aminoàcids.
vertader fals

13.
(2 punts)
La cèl·lula té mecanismes per a reciclar proteïnes.
vertader fals

14.
(2 punts)
En aquesta imatge, què assenyalen els números 1 i 2?
1.Vesícula de transició, 2.Vesícula de secreció. 1.Vesícula de transició, 2.Lisosoma 1.Lisosoma, 2.Vesícula de secreció 1.Vesícula de transició, 2.Ribosoma

15.
(2 punts)
Mira la imatge, què assenyalen els números 1 i 2?
1. Reticle endoplasmàtic rugós, 2. Espai intern 1. Reticle endoplasmàtic rugós, 2. Citoplasma 1. Reticle endoplasmàtic rugós, 2. Lumen 1. Reticle endoplasmàtic llis, 2. Citoplasma


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.